معرفی دیگران

همکار گرامی به منظور تسهیل در امور بازاریابی و فروش نیازمندیم تا اطلاعات همکار و معرفی شده را داشته باشیم تا پس از اخذ سفارش از معرفی شده بتوانیم کمیسیون مورد نظر را به معرف ارائه دهیم لذا با دقت اطلاعات فرمی زیر را پر بفرمایید.

با تشکر